ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಕೆ ರೇಟಿನ ವಿವರ

arecanut price krishimaratavahini, today shivamogga

ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಿಕೆ ದರ | ರಾಜ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಡಕೆ ರೇಟಿನ ವಿವರ
arecanut price krishimaratavahini, today shivamogga

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jun 7, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

  

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ರಾಶಿ

51899

54669

ಬೆಟ್ಟೆ

38009

55399

ಸರಕು

44009

83986

ಗೊರಬಲು

18169

37969

ರಾಶಿ

26000

53699

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

20501

23001

ಕೆಂಪುಗೋಟು

24009

33009

ರಾಶಿ

37001

53518

ಚಾಲಿ

32501

35509

ರಾ

40242

40242

ಕೋಕ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

28500

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

38000

46500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

25000

38000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

30000

46500

ಕೋಕ

11500

28269

ಚಿಪ್ಪು

24611

31719

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

31889

35639

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

34699

38499

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

26989

30299

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26319

29289

ಕೋಕ

25900

29112

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

33300

49509

ರಾಶಿ

42399

49899

ಚಾಲಿ

33899

36239

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

23811

30899

ಕೆಂಪುಗೋಟು

29399

31069

ಬೆಟ್ಟೆ

35009

44518

ರಾಶಿ

46859

50199

ಚಾಲಿ

33099

37701

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

24699

30499

ಅಪಿ

62099

62099

ಕೆಂಪುಗೋಟು

24666

34119

ಕೋಕ

11069

29299

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

34899

43899

ರಾಶಿ

44189

54509

ಚಾಲಿ

30809

36689

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitraduga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.