ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ | ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ವಾರ ಅಡಿಕೆ ದರ!? ವಿವರ ಓದಿ

What is the rate of arecanut | What was the price of arecanut in Shivamogga market this week? Read details

ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ |  ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಈ ವಾರ ಅಡಿಕೆ ದರ!? ವಿವರ ಓದಿ
price of arecanut in Shivamogga market

 price of arecanut in Shivamogga market  Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 11, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ಅಡಿಕೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

05/02/2024

ಗೊರಬಲು

16519

35619

06/02/2024

ಗೊರಬಲು

18000

36000

07/02/2024

ಗೊರಬಲು

18005

37011

08/02/2024

ಗೊರಬಲು

15009

36500

09/02/2024

ಗೊರಬಲು

16099

34118

05/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

41199

54569

06/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

40099

55199

07/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

27069

55019

08/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

44000

54719

09/02/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39555

54419

05/02/2024

ರಾಶಿ

35009

49111

06/02/2024

ರಾಶಿ

28299

48699

07/02/2024

ರಾಶಿ

31799

48599

08/02/2024

ರಾಶಿ

30019

48519

09/02/2024

ರಾಶಿ

32010

48098

05/02/2024

ಸರಕು

41000

81896

06/02/2024

ಸರಕು

46659

82500

07/02/2024

ಸರಕು

52000

83500

08/02/2024

ಸರಕು

46699

83096

09/02/2024

ಸರಕು

45155

80986