ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುಮುಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ!

What is the rate of arecanut today? Arecanut prices in Shivamogga, Koppa, Siddapura, Sirsi, Bantwal, Kumuta markets

ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು?  ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಕೊಪ್ಪ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಶಿರಸಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ, ಕುಮುಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ!
What is the rate of arecanut today

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Feb 8, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

 Arecanut Rate?  Feb 8, 2024  \ರಂದು ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ     / ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

27069

55019

ಸರಕು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

52000

83500

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

18005

37011

ರಾಶಿ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

31799

48599

ಕೊಪ್ಪ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  ಅಡಿಕೆ ದರ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ಕೊಪ್ಪ

45099

54279

ಸರಕು

ಕೊಪ್ಪ

46566

73369

ಗೊರಬಲು

ಕೊಪ್ಪ

27009

36599

ಈಡಿ

ಕೊಪ್ಪ

37629

49099

ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

42000

44000

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

25000

35000

ವೋಲ್ಡ್ ವೆರೈಟಿ

ಕಾರ್ಕಳ

30000

44500

ಕುಮುಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಕೋಕ

ಕುಮುಟ

16099

27509

ಬೆಟ್ಟೆ

ಕುಮುಟ

40809

44009

ಚಿಪ್ಪು

ಕುಮುಟ

26569

32099

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ

ಕುಮುಟ

11509

21299

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

32509

34499

ಹಳೆ ಚಾಲಿ

ಕುಮುಟ

35509

38009

ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ  

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

22899

31481

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

25689

36099

ಕೋಕ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

12189

31899

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೆ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

36689

42099

ರಾಶಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

44799

47319

ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

33099

37099

ಹೊಸ ಚಾಲಿ

ಸಿದ್ಧಾಪುರ

29099

35899

ಶಿರಸಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಡಿಕೆ ದರ 

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬಿಳೆ ಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

21199

33333

ಕೆಂಪುಗೋಟು

ಶಿರಸಿ

31698

31698

ಬೆಟ್ಟೆ

ಶಿರಸಿ

37269

44199

ರಾಶಿ

ಶಿರಸಿ

44899

48989

ಚಾಲಿ

ಶಿರಸಿ

35209

39001