ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ಇಡಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ?

minimum and maximum arecanut prices in Shivamogga market (Tirthahalli) on May 27, 2024. The prices are listed for different varieties of arecanut: bette, saraku, gorabalu, rashi, and eedi. Prices are in Indian Rupees (₹).

ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟೆ, ಸರಕು, ಇಡಿ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು ಎಷ್ಟಿದೆ?
bette, saraku, gorabalu, rashi, eedi

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date May 27, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

 

   

 

ಪ್ರಬೇಧಗಳು

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಬೆಟ್ಟೆ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

47099

55229

ಸರಕು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

58009

83600

ಗೊರಬಲು

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

26200

35511

ರಾಶಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

36009

53439

ಈಡಿ

ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

34599

53429This table shows the minimum and maximum arecanut prices in Shivamogga market (Tirthahalli) on May 27, 2024. The prices are listed for different varieties of arecanut: bette, saraku, gorabalu, rashi, and eedi. Prices are in Indian Rupees (₹).