ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು

What is the price of arecanut? What is the rate of arecanut in which market this week? arecanut price today near chitradurga karnataka

ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಡಕೆ ರೇಟು
arecanut price today near chitradurga karnataka

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Jun 9, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ  

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ವೆರೈಟಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ

07/06/2024

ಕೋಕಾ

18000

28500

ಬಂಟ್ವಾಳ

07/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

28500

38000

ಬಂಟ್ವಾಳ

07/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

38000

46500

ಬೆಂಗಳೂರು

06/06/2024

ಇತರೆ

45000

48000

ಭದ್ರಾವತಿ

07/06/2024

ರಾಶಿ

41199

53749

ಚಿನ್ನಗಿರಿ

06/06/2024

ರಾಶಿ

51899

54669

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ

03/06/2024

ಅಪಿ

53619

54059

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ

03/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

37629

38099

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ

03/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

30600

31000

ಚಿತ್ರದುರ್ಗಾ

03/06/2024

ರಾಶಿ

53139

53569

ದಾವಣಗೆರೆ

03/06/2024

ರಾಶಿ

47209

52500

ಹೊಳಲ್ಕೆರೆ

05/06/2024

ರಾಶಿ

20000

26500

ಹೊನ್ನಾಳಿ

03/06/2024

ರಾಶಿ

53140

53140

ಹೊಸನಗರ

07/06/2024

ಚಾಲಿ

32099

33599

ಹೊಸನಗರ

07/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

32711

34511

ಹೊಸನಗರ

07/06/2024

ರಾಶಿ

49211

54199

ಕಾರ್ಕಳ

06/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

25000

38000

ಕಾರ್ಕಳ

06/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

30000

46500

ಕುಮುಟಾ

07/06/2024

ಚಿಪ್ಪು

25999

29099

ಕುಮುಟಾ

07/06/2024

ಕೋಕಾ

14019

27869

ಕುಮುಟಾ

07/06/2024

ಕಾರ್ಖಾನೆ

10869

19249

ಕುಮುಟಾ

07/06/2024

ಹಳೆ ಚಾಳಿ

37899

39299

ಕುಮುಟಾ

07/06/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

31609

35569

ಕುಮುಟಾ

05/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

39530

40069

ಕುಂದಾಪುರ

06/06/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

30000

38000

ಕುಂದಾಪುರ

05/06/2024

ಹಳೆ ಚಾಳಿ

40000

46500

ಮಡಿಕೇರಿ

06/06/2024

ಕಚ್ಚಾ

40242

40242

ಮಂಗಳೂರು

03/06/2024

ಕೋಕಾ

20000

25000

ಮಂಗಳೂರು

03/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

37000

42000

ಪುತ್ತೂರು

04/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

26500

38000

ಸಾಗರ

06/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

20501

23001

ಸಾಗರ

06/06/2024

ಚಾಲಿ

32501

35509

ಸಾಗರ

06/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

24009

33009

ಸಾಗರ

06/06/2024

ರಾಶಿ

37001

53518

ಸಾಗರ

03/06/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

16099

18299

ಸಾಗರ

03/06/2024

ಕೋಕಾ

29599

29599

ಶಿಕಾರಿಪುರ

04/06/2024

ಅಪಿ

26193

26193

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

07/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

48069

55332

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

07/06/2024

ಗೊರಬಾಳು

16009

35599

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

07/06/2024

ರಾಶಿ

34699

53559

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

07/06/2024

ಸರಕು

61599

70009

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

26509

32699

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ಚಾಲಿ

34109

36299

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ಕೋಕಾ

26019

29619

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26219

29019

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ರಾಶಿ

43099

49899

ಸಿದ್ದಾಪುರ

07/06/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

35300

48459

ಸಿದ್ದಾಪುರ

03/06/2024

ಹಳೆ ಚಾಳಿ

36599

36719

ಉಪ್ಪು

05/06/2024

ಇತರೆ

22500

22500

ಶಿರಸಿ

07/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

32899

44889

ಶಿರಸಿ

07/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

20900

31299

ಶಿರಸಿ

07/06/2024

ಚಾಲಿ

33099

37581

ಶಿರಸಿ

07/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

18600

28699

ಶಿರಸಿ

07/06/2024

ರಾಶಿ

45018

50525

ಸೊರಬ

08/06/2024

ಅಪಿ

28313

33313

ಸೊರಬ

08/06/2024

ಚಾಲಿ

27786

32313

ಸೊರಬ

08/06/2024

ಗೊರಬಾಳು

22313

32313

ಸೊರಬ

08/06/2024

ರಾಶಿ

40009

53119

ಸೊರಬ

08/06/2024

ಸಿಪ್ಪೆಗೋಟು

12313

18113

ಸುಳ್ಯ

06/06/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

33000

38000

ಸುಳ್ಯ

06/06/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

40000

46500

ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ

06/06/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

53500

54000

ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ

06/06/2024

ಗೊರಬಾಳು

35000

35000

ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ

06/06/2024

ರಾಶಿ

52500

53500

ತಿರ್ಥಹಳ್ಳಿ

06/06/2024

ಸರಕು

63500

63500

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಅಪಿ

56139

60699

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

22899

31920

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಕೋಕಾ

8899

27199

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಹಳೆ ಚಾಳಿ

37501

38101

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

32099

37180

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

24016

32560

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ರಾಶಿ

44000

54288

ಯಲ್ಲಾಪುರ

07/06/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

34179

43319

ಯಲ್ಲಾಪುರ

06/06/2024

ಚಾಲಿ

30809

36689

This table shows the prices of arecanut in different markets and taluks of Shivamogga district. It lists the minimum and maximum prices of different varieties of arecanut in various markets such as Shivamogga, Sagara, Chitradurga, Channagiri, Bhadravathi, Bantwala, Karkala, Siddapura, Sirsi, and Yellapura.