ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು? ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಗೊರಬಲು , ಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?

What is the rate of arecanut today? What is the price of rashi, bette, gorubalu and goat arecanut in the market?

ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು?  ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಾಶಿ, ಬೆಟ್ಟೆ, ಗೊರಬಲು , ಗೋಟು ಅಡಿಕೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ?
What is the rate of arecanut today?

Shivamogga ivattina adike rate today | Arecanut Rate today |Shimoga | Sagara |  Arecanut/ Betelnut/ Supari | Date Apr 2, 2024|Shivamogga 

ಅಡಿಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ?  ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ರೇಟು  ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ! ಯಾವ್ಯಾವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ  ಅಡಿಕೆ ಧಾರಣೆ  ಗರಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಕನಿಷ್ಠ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.  

ಇವತ್ತಿನ ಅಡಿಕೆ ದರ

ಅಡಿಕೆ

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಗೊರಬಲು

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

17019

19001

ಕೋಕ

ಬಂಟ್ವಾಳ

18000

28500

ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿ

ಬಂಟ್ವಾಳ

28500

36000

ಯಾವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಡಕೆ ದರ   

ಮಾರುಕಟ್ಟೆ

ದಿನಾಂಕ

ವೆರೈಟಿ

ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ

ಬಂಟ್ವಾಳ

30/03/2024

ಕೋಕಾ

18000

28500

ಬಂಟ್ವಾಳ

30/03/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

28500

36000

ಬಂಟ್ವಾಳ

27/03/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

36500

44000

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

26/03/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

27300

35000

ಚನ್ನಗಿರಿ

28/03/2024

ರಾಶಿ

45699

48899

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28/03/2024

ಅಪಿ

47229

47669

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28/03/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

33619

34079

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28/03/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

28400

28800

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

28/03/2024

ರಾಶಿ

46739

47189

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು

27/03/2024

ಅರೆಕಾನಟ್-ಹೊಟ್ಟು

4500

4500

ಹಳಿಯಾಳ

31/03/2024

ಇತರೆ

30296

33733

ಹೊಲಾಲ್ಕರ್ಸ್

26/03/2024

ರಾಶಿ

33499

48829

ಹೊನ್ನಾಳಿ

27/03/2024

ರಾಶಿ

48555

48555

ಕೊಪ್ಪ

30/03/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

40608

52366

ಕೊಪ್ಪ

30/03/2024

ಆಗಿತ್ತು

31366

48899

ಕೊಪ್ಪ

30/03/2024

ಗೊರಬಲು

10698

31469

ಕೊಪ್ಪ

30/03/2024

ಸರಕು

61963

79410

ಕೊಪ್ಪ

27/03/2024

ರಾಶಿ

45599

45599

ಕುಮುಟಾ

27/03/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

30299

40009

ಕುಮುಟಾ

27/03/2024

ಚಿಪ್ಪು

23399

26609

ಕುಮುಟಾ

27/03/2024

ಕೋಕಾ

8899

22009

ಕುಮುಟಾ

27/03/2024

ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಲಿ

35099

36509

ಕುಮುಟಾ

27/03/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

30009

32509

ಮಡಿಕೇರಿ

28/03/2024

ಕಚ್ಚಾ

34871

34871

ಮಂಗಳೂರು

26/03/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

41500

42200

ಸಾಗರ

30/03/2024

ಕೋಕಾ

11500

26000

ಸಾಗರ

30/03/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

26500

36500

ಸಾಗರ

26/03/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

6509

6509

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

30/03/2024

ಗೊರಬಾಳು

17500

18600

ಶಿಿವಮೊಗ್ಗ

28/03/2024

ರಾಶಿ

47099

47299

ಶಿವಮೊೊಗ್ಗ

26/03/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

47000

47000

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

25899

28899

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ಚಾಲಿ

35299

36255

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ಕೋಕಾ

24599

29000

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

32899

35849

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

28929

31800

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ರಾಶಿ

43099

46099

ಸಿದ್ದಾಪುರ

28/03/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

38099

41100

ಸಿರಾ

28/03/2024

ಇತರೆ

9000

45000

ಶಿರಸಿ

30/03/2024

ಬೆಟ್ಟೆ

35699

42399

ಶಿರಸಿ

30/03/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

20299

30699

ಶಿರಸಿ

30/03/2024

ಚಾಲಿ

30299

35699

ಶಿರಸಿ

30/03/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

25199

33689

ಶಿರಸಿ

30/03/2024

ರಾಶಿ

42199

46899

ಸುಳ್ಯ

28/03/2024

ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ

28700

30000

ಸುಳ್ಯ

27/03/2024

ಹಳೆಯ ವೆರೈಟಿ

36000

39000

ತುಮಕೂರು

30/03/2024

ರಾಶಿ

46000

47500

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ಅಪಿ

55133

68699

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ಬಿಳೆಗೋಟು

18899

32399

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ಕೋಕಾ

14899

30899

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ನಮಸ್ಕಾರ ಚಾಲಿ

35777

38319

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ಹೊಸ ಚಾಳಿ

32419

35299

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ಕೆಂಪುಗೋಟು

26899

34699

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ರಾಶಿ

43560

53629

ಯಲ್ಲಾಪುರ

28/03/2024

ತಟ್ಟಿಬೆಟ್ಟೀ

36050

43289